Sklep Online

Regulamin mistrzostw

III POLSKIE MISTRZOSTWA ARTYSTÓW MAKIJAŻU TEMAT: PIN UP GIRL WARSZAWA 26.09.2014

Regulami uczestnictwa

II POLSKIE MISTRZOSTWA ARTYSTÓW MAKIJAŻU TEMAT: NUDE DISCO WARSZAWA 27.09.2014

Regulamin uczestnictwa

 

Regulamin Uczestnictwa

I. Organizator – Europejska Akademia Estetyki Artystycznej - Osoba odpowiedzialna Jolanta Wagner

II. Patronat.

Polskie Mistrzostwa Makijażu odbywają się pod patronatem pomysłodawcy mistrzostw – Pani Jolanty   Wagner, właścicielki i dyrektora artystycznego Europejskiej Akademii Estetyki Artystycznej  w Warszawie, wielokrotnej jurorki międzynarodowych i polskich mistrzostw makijażu.

Temat mistrzostw:

      OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA MAKIJAŻU KOBIETY DOJRZAŁEJ – Gdańsk, MTG, jesień

      MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA MAKIJAŻU KOBIETY DOJRZAŁEJ – Gdańsk, MTG, jesień

     POLSKIE MISTRZOSTWA MAKIJAŻU NASTOLATEK – Wrocław, Dni Urody i SPA, wiosna

Dokładny opis tematu mistrzostw podawany jest na 3 miesiące wcześniej na stronie Organizatora targów na których mistrzostwa się odbywają i na stronie Patrona www.eaea.pl i www.jolantawagner.pl w zakładce MISTRZOSTWA

IV. Termin.

  Termin nadsyłania prac podawany jest na 3 miesiące przed rozpoczęciem mistrzostw na wyżej    wymienionych stronach www

V. Uczestnicy.

W Mistrzostwach może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zajmująca się zawodowo makijażem.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających obywatelstwo polskie.

Uczestnik przygotowuje makijaż  na własny koszt, pokrywa koszty sesji zdjęciowej i modelki, a także  koszty materiałów użytych do makijażu i stylizacji modelki.

VI. Warunki uczestnictwa.

Osoby, chcące wziąć udział  w  Polskich  Mistrzostwach Makijażu o określonej tematyce wymienionej w punkcie III , powinny  przesłać na adres Organizatora:

     1.Zgłoszenie uczestnictwa zawierające dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie oraz kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie w zawodzie wizażysty.

    2. trzy kolorowe zdjęcia modelki   formatu A 4 oraz materiał na płycie (w jpg minimum 6 MB każde) wykonane w profesjonalnych warunkach  studyjnych.

Zdjęcia powinny wyraźnie pokazywać kolory i jakość makijażu.

   3.Opis makijażu.

Nadesłane materiały nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora.

VII. Kryteria oceny – eliminacje.

W ocenie komisja będzie brała pod uwagę :

    1. Modelowanie twarzy.

    2. Makijaż oka i rysunek brwi.

   3. Makijaż ust.

   4. Czystośc fotograficzną.

   5. Fryzura i wizerunek ogólny modelki.

Na podstawie przesłanych materiałów wyłonione zostaną najlepsze makijaże, czyli pięciu  finalistów.

VIII. Jury konkursu.

   1. Jury konkursu powołuje patron imprezy – Pani Jolanta Wagner.

   2. Jury konkursu ocenia, przyznaje nagrodę, a także interpretuje regulamin.

   3. Uczestnik z własnej woli poddaje się ocenie i krytyce członków Jury.

   4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą uwzględniane.

IX. Nagrody.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród odbywa się w dniu odbywania się finału konkursu.

Wykaz nagród podawany jest szczegółowo na 3 miesiące przed terminem finału na wyżej podanych stronach www. Patrona i stronach www. Organizatora

X. Przepisy końcowe.

   1. Nadesłanie zgłoszenia udziału w konkursie stanowi jednoczesnie deklarację, że osoba nadsyłajaca zdjęcie jest autorem koncepcji i wykonania sfotografowanych makijaży.

   2. Nadesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoczesnie oświadczeniem, że autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikację dla celów promocyjnych konkursu oraz, że autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzebie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu.

  3. Nadsyłając zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik konkursu tym samym przyjmuje warunki Regulaminu konkursu  i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

  4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z przebiegu konkursu  w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora w zakresie związanym z promocją konkursu.

  5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 

 

ADRES PATRONA :

 

EAEA

UL.GWIAŹDZISTA 69C

01-651 WARSZAWA